Role

Význam: Role je úloha nebo postavení, které někdo zaujme ve společnosti, organizaci nebo situaci.

Slovo role je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 9 synonym.

Synonyma k role

Funkce je matematický vztah, který zobecňuje spojení mezi dvěma nebo více proměnnými.

Obor je vědní disciplína, která se zabývá specifickou oblastí vědomostí nebo dovedností.

Okruh je ohraničená oblast, obvykle kruhového tvaru, ve které se prohání vozidla, jako například na závodní dráze.

Pole je geometrický útvar nebo oblast ve 2D nebo 3D prostoru, obvykle definovaný jako část plochy nebo prostoru mezi dvěma body.

Poslání je úkol, který je nám uložen, abychom ho zvládli a dosáhli zamýšleného cíle.

Postavení je pozice, ve které někdo nebo něco zaujímá, a obecně odkazuje na jeho nebo jeho místo ve společnosti.

Pozemek je označení pro parcelu, kterou vlastníte nebo obhospodařujete, která může být určena pro zemědělství, stavbu nebo jiné účely.

Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

Úsek je část cesty, silnice nebo trasy, která je oddělena od ostatních částí.