Postavení

Význam: Postavení je stav, v němž se člověk, věc nebo skupina nachází v určité oblasti nebo v sociálním systému.

Slovo postavení je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 13 synonym.

Synonyma k postavení

Existence je skutečnost, že něco existuje, je přítomno nebo trvale přítomno.

Funkce je matematický vztah mezi proměnnými, který určuje závislost jedné proměnné na druhé.

Hodnost je postavení nebo stupeň v hierarchii, často spojené s tituly, povinnostmi, službami a privilegii.

Místo je obecný pojem pro místo na Zemi, které je určeno, aby sloužilo jako umístění pro objekty, lidi nebo události.

Poloha je umístění nebo pozice objektu ve vztahu k okolí, v prostoru nebo v čase.

Poměry jsou vztahy mezi lidmi, skupinami nebo státy; souhrně lze říct, že poměry jsou vzájemné vztahy.

Postoj znamená osobní názor, který je založen na principu a činích. Je to způsob, jakým se člověk chová, mluví nebo se cítí.

Póza je uměle vytvořená poloha těla, která se používá v různých situacích, jako je například tanec, herectví, fotografování nebo sport.

Pozice je místo, kde se osoba nachází, nebo situace, ve které se nachází.

Rozestavení je uspořádání, umístění či namístění něčeho do určitého rozmístění.

Situace je obecná pojmenování pro současnou situaci, místo, okolnosti nebo okolnosti, které byly přítomny nebo vytvořeny.

Stav je pojem používaný pro popis situace, ve které se nachází osoba, objekt nebo systém.

Umístění je proces stanovení polohy objektu, který má být zahrnut ve fyzickém, geografickém nebo jiném kontextu.